Privacy Statement

Privacybeleid Trendy Bazaar

https://www.trendybazaar.nl/

 

 

Over ons privacybeleid

 

 

Trendy Bazaar geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het

 

verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze

 

diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan

 

derden.

 

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Trendy

 

Bazaar. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 31/05/2019, met het publiceren van een

 

nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u

 

door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze

 

gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens

 

opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u

 

aan ons verstrekte persoonsgegevens.

 

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

 

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

 

 

Over de gegevensverwerking

 

 

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

 

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

 

Webwinkelsoftware

 

 

MijnWebwinkel

 

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Istanbulsoft. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze

 

dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Istanbulsoft heeft toegang tot uw

 

gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

 

Istanbulsoft is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende

 

beveiligingsmaatregelen te nemen. Istanbulsoft maakt gebruik van cookies om technische informatie te

 

verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of

 

opgeslagen.

 

 

Webhosting

 

 

istanbulsoft

 

VOORBEELD: Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van istanbulsoft. istanbulsoft verwerkt

 

persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij

 

metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. istanbulsoft heeft

 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw

 

persoonsgegevens te voorkomen. istanbulsoft is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

 

 

E-mail en mailinglijsten

 

 

istanbulsoft

 

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van istanbulsoft. Deze partij heeft

 

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

 

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. istanbulsoft heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons emailverkeer

 

vertrouwelijk.

 

 

Payment processors

 

 

Mollie

 

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

 

Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

 

creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

 

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

 

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle

 

hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

 

toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw

 

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

 

Beoordelingen

 

 

WebwinkelKeur

 

Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur dan

 

bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de

 

review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In

 

sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het

 

geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij

 

gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft

 

passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen.

 

WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te

 

schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen

 

met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de

 

dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.

 

 

Verzenden en logistiek

 

 

PostNL

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de

 

diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en

 

woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

 

overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen

 

ter beschikking.

 

 

UPS

 

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken

 

gebruik van de diensten van UPS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat

 

wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met UPS delen. UPS gebruikt deze gegevens alleen

 

ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat UPS onderaannemers inschakelt,

 

stelt [AANBIEDER] uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

 

 

Facturatie en boekhouden

 

 

Efactuurdirect

 

Voor onze bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect.

 

Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens

 

worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Voor onze bijhouden van onze administratie en

 

boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Efactuurdirect. Wij delen uw naam, adres en

 

woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het

 

administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen.

 

Efactuurdirect is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Efactuurdirect gebruikt

 

uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

 

 

Externe verkoopkanalen

 

 

Doel van de gegevensverwerking

 

 

Algemeen doel van de verwerking

 

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

 

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

 

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om - anders dan op uw verzoek -

 

op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden

 

niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen.

 

Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed

 

of wettelijke verplichting.

 

 

Automatisch verzamelde gegevens

 

 

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening

 

verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen

 

persoonsgegevens.

 

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

 

In voorkomende gevallen kan Trendy Bazaar op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het

 

delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval

 

zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt

 

daartegen verzetten.

 

 

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

 

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens

 

opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met

 

uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt

 

bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar

 

aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

 

Uw rechten

 

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

 

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke

 

rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

 

afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

 

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

 

legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

 

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

 

machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

 

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

 

verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

 

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

 

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen

 

wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze

 

gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

 

Rectificatierecht

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

 

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

 

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

 

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

 

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

 

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen

 

wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer

 

worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid

 

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

 

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

 

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek

 

wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die

 

wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

 

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

 

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten

 

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door

 

of in opdracht van Trendy Bazaar. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in

 

afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van

 

gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft

 

bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen.

 

Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo

 

is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

 

Cookies

 

Google Analytics

 

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

 

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

 

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens.

 

Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

 

Cookies van derde partijen

 

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

 

privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

 

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

 

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

 

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

 

Trendy Bazaar

 

dolomietenlaan 97-A 5022 JG 5022 JG tilburg Nederland T E info@trendybazaar.nl

 

Contactpersoon voor privacyzaken

 

L. Rottevel

Er zijn geen producten in deze categorie.